Ett personligt Stockholm för besökare och talanger

KUND

Koncernen Stockholm Business Region med dotterbolagen Invest Stockholm och Visit Stockholm

VAD

Insiktsarbete
Koncept & Design
Teknisk strategi
Utveckling
Analys och Optimering

Besök sida
Stockholm Business Region ansvarar tillsammans med sina dotterbolag, Invest Stockholm och Visit Stockholm, för att marknadsföra och utveckla Stockholm som etablerings- och besöksdestination under varumärket Stockholm - The Capital of Scandinavia. Tillsammans med koncernen driver vi arbetet med att ta fram digitala lösningar som på bästa sätt möter målgruppernas behov. Under 2020 genomfördes ett projekt för att ta fram en ny digital tjänst för målgrupperna Talanger och Besökare – nya visitstockholm.com.

Skapa förståelse för målgrupperna

För att skapa förståelse för målgruppernas behov och drivkrafter inleddes projektet med ett insiktsarbete där syftet var samla in och sammanväva både kvalitativ och kvantitativ data för att ta fram målgruppsbeskrivningar och kundresor.

Genom insiktsarbetet identifierades stora synergier mellan målgrupperna internationella besökare och talanger. Synergierna var så pass tydliga att vi kunde definiera en gemensam målgruppsbeskrivning: Världsmedborgaren – som vill uppleva världen och lära känna nya kulturer. Utöver Världsmedborgaren kunde vi dessutom ringa in beteendetyperna Vardagssmitaren, Upptäckaren och Talangen – någon som intresserad av att bo och arbeta i ett nytt land. Kundresor togs fram för att visualisera målgruppernas trösklar och möjligheter för koncernens digitala utveckling.

Syfte och mål

Tillsammans med koncernen definierade vi den nya digitala tjänstens syfte och mål. Den nya lösningen ska vara inspirerande, trovärdig och innovativ och väcka intresse för att upptäcka Stockholm. Med plattformen vill koncernen öka viljan att upptäcka Stockholm.

Koncept som tillvaratar möjligheterna

Baserat på målgruppsinsikterna formulerades ett antal hypoteser som låg till grund för vårt gemensamma idégenereringsarbete. Konceptet tar fasta på de synergier som finns mellan målgrupperna genom att vara en gemensam lösning i stället för de tidigare separata tjänsterna. På så sätt kan vi bland annat dra nytta av det innehåll som finns och exponera det för bägge målgrupperna.

En bärande del i konceptet är att möjliggöra för målgrupperna att skapa en mer personlig anknytning till Stockholm genom den digitala tjänsten. Insiktsarbetet visade ett stort behov av att dels kunna validera information, dels en önskan om att uppleva det lokala och genuina i Stockholm. Därför har innehållet arbetats om och vi låter redaktörerna synas på webbplatsen tillsammans med ett för koncernen nytt inslag där vi låter lokala stockholmare dela med sig av sitt Stockholm.

Teknisk arkitektur

Den tekniska arkitekturen har tagits fram utifrån följande tre kriterier då målet är att skapa hållbara plattformar som kan vidareutvecklas i takt med målgrupperna, omvärlden och organisationen:

  • Flexibilitet
  • Kostnadseffektivitet
  • Möjliggöra innovation

Då koncernen har en mängd digitala plattformar har vi skapat en arkitektur som möjliggör för flera lösningar att dela på såväl data, som konsumeras via ett eget API, som centraliserade designsystem.

För att möjliggöra innovation och tjänstefunktionalitet har vi valt att utveckla plattformarna i Python-baserad teknik, Django/Wagtail. Då Phyton är ett av de populäraste språken inom AI är plattformen säkrad för att kunna implementera AI-moduler längre fram.

Resultat

Webbplatsen lanserades i januari 2021. Genom vårt arbetssätt har vi lagt grunden för datadriven och målstyrd vidareutveckling av plattformen.

2021 vann webbplatsen Guld i Svenska Designpriset.

Projektgrupp

Projektledare: Magdalena Crona
Strateg: Monica Östling Holmlund
UX Designer och Art Director: Julia Nordberg, Maja Jakobsson, Gustav Carlberg
Ansvarig utvecklare: Mikael Engström
Fullstack-utvecklare: Martin Lindvall, Ida Strindberg, Jakob Gauffin, Magnus Hansson
Analytiker: Marie Thall

Foto i heroyta: Anna Hugosson/mediabank.visitstockholm.com
Foto i mosaik: Anna Hugosson/mediabank.visitstockholm.com
Foton i designskiss 1: Visit Stockholm/mediabank.visitstockholm.com, Anna Huerta/mediabank.visitstockholm.com
Foton och rörlig bild i film: Garbergs/mediabank.visitstockholm.com, Henrik Trygg/mediabank.visitstockholm.com, Tove Freij/mediabank.visitstockholm.com, Anna Hugosson/mediabank.visitstockholm.com, Petter Bäcklund/mediabank.visitstockholm.com, Staffan Eliasson/mediabank.visitstockholm.com, Visit Stockholm/mediabank.visitstockholm.com
Foton i designskiss 2: Anna Hugosson/mediabank.visitstockholm.com, Henrik Trygg/mediabank.visitstockholm.com, Tove Freij/mediabank.visitstockholm.com