Analys och optimering

Affärsnyttan är viktig i alla våra projekt. Vi säkrar den genom att tillsammans med våra kunder införa ett målstyrt och datadrivet arbetssätt redan i projektuppstarten genom att ta fram målramverk. När en lösning är lanserad kan vi följa hur den används och hur den möter målen och göra optimeringsinsatser.

Förankrade mål säkrar affärsnyttan

Grunden i ett målstyrt och datadrivet arbetssätt är tydliga och förankrade mål. Därför tar vi fram målramverk som utgår från affärs- och verksamhetsmål. Målramverket tydliggör en lösnings övergripande syfte, vilka målgrupperna är och vilka effektmål vi har.

Mätplaner och implementation

Med målramverket som bas tar vi fram konkreta mätplaner, det vill säga svaret på vad vi ska mäta och hur vi ska göra det. Mätpunkterna implementeras med hjälp av olika analysverktyg, till exempel Google Analytics och Tag Manager, Matomo eller Hotjar. När förändringar görs i en lösning, eller när ett nytt behov uppstår, hjälper vi till att implementera nya mätpunkter.

Analys och insikter

Genom ett löpande analysarbete följer vi upp hur väl en lösning möter de uppsatta målen. Vi tittar också på övergripande trender i användarbeteendet. Med datan som utgångspunkt tar vi fram insikter, dels kring vad som kan vara orsaken till att mål inte möts men också kring potentiella möjligheter.

Vi hjälper våra kunder att sätta upp enkla och tydliga dashboards. Då blir det möjligt att följa viktiga mätpunkter i det dagliga arbetet.

Optimering

En lösning kommer till liv först när den når användarna. Därför utmanar vi våra kunder att lansera en lösning så snabbt som möjligt för att sedan följa upp och optimera i iterationer. När vi gjort analysen och samlat insikterna tar vi fram idéer för hur vi kan förbättra måluppfyllnaden. Idéerna prioriteras utifrån förväntad effekt i relation till investering. De prioriterade idéerna bryts sedan ner i aktiviteter och planeras in i plattformens roadmap.