Analys och optimering

Affärsnyttan är viktig i alla våra projekt. Vi säkrar den genom att införa ett målstyrt och datadrivet arbetssätt redan i projektuppstarten. Tillsammans med våra kunder tar vi fram målramverk utifrån affärs- och verksamhetsmål. På så sätt ger vi lösningen rätt riktning och fokus. När en lösning är lanserad kan vi följa hur den används, hur den möter målen och göra optimeringsinsatser för att förbättra måluppfyllnaden.

Förankrade mål för att säkerställa affärsnyttan

Grunden i ett målstyrt och datadrivet arbetssätt är tydliga och förankrade mål. Därför tar vi fram målramverk som utgår från affärs- och verksamhetsmål. Målramverket klargör syftet med lösningen, vilka målgrupper den riktar sig till och vilka specifika effektmål vi strävar efter att uppnå.

Mätplaner och implementation

Med hjälp av målramverket tar vi fram konkreta mätplaner för att definiera vad som behöver mätas och hur vi ska använda olika verktyg för att samla in relevant data. Mätpunkterna implementeras med hjälp av olika analysverktyg, till exempel Google Analytics, Google Tag Manager, Matomo eller Hotjar, så att vi kan följa användarbeteende, trafikkällor, konverteringar och specifika KPI:er. När förändringar görs i en lösning, eller när ett nytt behov uppstår, hjälper vi till att implementera nya mätpunkter.

Analys och insikter för datadriven optimering

Genom ett kontinuerligt analysarbete följer vi upp hur väl en lösning möter de uppsatta målen och undersöker övergripande trender i användarbeteendet. Med datan som utgångspunkt tar vi fram insikter, dels kring vad som kan vara orsaken till att mål inte möts men också kring potentiella möjligheter.

Genom insikterna från analysen formulerar vi idéer för att förbättra måluppfyllelsen. Dessa idéer prioriteras utifrån förväntad effekt i relation till investering, och aktiviteterna planeras sedan in i plattformens roadmap för att säkerställa en stegvis förbättring och maximal affärsnytta. Med hjälp av vår datadrivna analys- och optimeringsprocess kan vi säkerställa att de lösningar vi tar fram är anpassade för att nå framgång.

Vi hjälper våra kunder att sätta upp enkla och tydliga dashboards. Då blir det möjligt att följa viktiga mätpunkter i det dagliga arbetet.

Såhär kan vi hjälpa dig

  • Ta fram målramverk och KPI:er
  • Implementera mätning
  • Måluppföljning och förbättringsförslag
  • Överskådliga dashboards
  • Migrering till Matomo
  • Utbildning i Google Analytics 4

Behöver du en digitalbyrå med teknisk spets? Emmilie Ruthér vill gärna träffa dig isåfall. Ring henne på 072-870 80 41 eller maila emmilie@frojd.se